70درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

رستوران خانه پدری

کبابسرا آنیل

رستوران خانه پدری

  • ساری - خیابان مازیار، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه امیرکبیر
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

کبابسرا آنیل

  • قائمشهر - خیابان ساری ،انتهای نیما ،به سمت کوی کشاورزی ،نبشنسیم 9
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
رستوران خانه پدری رستوران خانه پدری
کبابسرا آنیل کبابسرا آنیل