50درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

اتو سرویس افراروان توس

کارواش باران

اتو سرویس افراروان توس

  • مشهد - خیابان نخریس ،نبش فدائیان السلام 27
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

کارواش باران

  • مشهد - بلوار معلم ،انتهامعلم 55نبش آموزگار 52
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
اتو سرویس افراروان توس اتو سرویس افراروان توس
کارواش باران کارواش باران